مدیریت کیفیت جامع

۱۰ مهر ۱۳۹۶

مدیریت کیفیت جامع (TQM)

مدیریت کیفیت جامع (TQM)
در آينده دو نوع شركت وجود خواهد داشت : آنهائي كه سیستم مدیریت كيفيت جامع (Total Quality Management) را اجرا كرده‌اند و آنهائي كه از دور خارج شده‌اند. شما مجبور به اجراي ( TQM) نيستيد زيرا بقا اجباري نيست ! (بیشتر…)
بیشتر